www.souvancoprke.gov.mk main menu        

Home About rakovodstvo Services Testimonial Erazmus Contact

Известување!!!


ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА


Кликнете на линкот Е-УЧЕЊЕ од менито на страната!

За училиштето


Почнувајќи од 1963 год. па до денес ова училиште се развива сразмерно со градот и регионот во целост и претставува значаен сегмент и обликувач на културно образовниот дух на средината, носител на духовниот прогрес на градот кој нуди константна интелектуална понуда која во сите сфери на живеењето го дефинира растот на општината и на државата во целост. Училиштето е формирано со решението на одборниците на Собранието на Општина Виница,под број 01-2527 од 15.07.1963 год. На петти септември 1963 година и официјално започнува учебната година за 175 ученици. На претходно распишан конкурс, учениците биле запишани во прва и во втора година гимназиско образование, две паралелки во прва година и една паралелка во втора година која работела со наставни предмети од општествено-јазичен смер.

Раководен тим во училиштето


Директор: Тихомир Тасев

Секретар: Билјана Анакиева-Стојкова

Благајник: Стојанчо Лазаров


Стручна служба:


Психолог: Радмила Манчевска

Педагог: Убавка Петкова

Социолог: Васка Лазарова

Библиотекар: Марина Е. Митева

Гимназиско образование


Природно-математичко подрачје

 • Комбинација А
  Во трета година се понудени : Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, Алгебра и Програмски јазици со по 2 часа неделно
  во четврта : Програмски јазици, Математичка анализа и Физика со по 3 часа неделно.
 • Комбинација Б
  Во трета година се понудени : Програмски јазици, Географија и Латински јазик со по 2 часа неделно
  во четврта : Физика, Хемија и Биологија со по 3 часа неделно.

Општествено-хуманистичко подрачје

 • Комбинација А
  Во трета година се понудени : Вовед во право, Социологија и Латински јазиксо по 2 часа
  во четврта : Економија и Менаџмент со 3 часа, Логика и Историја со по 2 часа неделно.
 • Комбинација Б
  Во трета година се понудени : Етика, Социологија и Педагогија со по 2 часа неделно
  во четврта : Социологија со 3 часа и Филозофија, Историја и Психологија со по 2 часа неделно.

Јазично –уметничко подрачје

 • Комбинација А
  Во трета година се понудени : Трет странски јазик со по 3 часа, Класичен јазик и Педагогија со по 2 часа неделно
  во четврта : Трет странски јазик со по 3 часа неделно, Класичен јазик, Психологија и Компаративна книжевност со по 2 часа неделно
 • Комбинација Б
  Во трета година се понудени : Ликовна уметност, Музичка уметност и Педагогија со по 2 часа неделно
  во четврта : Ликовна уметност, Музичка уметност и Психологија со по 2 часа неделно.

ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА СТРУКА


 • Конфекциски компјутерски оператор
 • Конфекционер III степен

МАШИНСКА СТРУКА


 • Машински техничар
 • Машински енергетски техничар

СООБРАЌАЈНА СТРУКА


 • Техничар за патен сообраќај

Еразмус+


Еразмус + е програма на Европската унија која обезбедува финансирање на проекти за соработка во три области:образование,млади и спорт. Во најширока смисла, програмата за образование Еразмус + ги има следните приоритети: да го подобри и поддржи развојот на сите нивоа на образование, зајакнување на врските помеѓу формалното, неформалното и неформалното учење, да се зајакне поврзувањето на образованието со светот на работа, создаваат додадена вредност за европската област на образование, да ги поврзат земјите-членки во дефинирањето на образовните политики.

Контакти


Адреса: ул.Димитар Влахов бр.2 Виница

Телефон: +38933361903

Факс: +38933361237

Е-пошта: vancoprke@yahoo.com